Algemene Reisvoorwaarden

werk met verstandelijk gehandicapten

Algemene Reisvoorwaarden 2015

Versie november 2014

1.    Deelnemers

De vakanties van Stichting Bosjuweel zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke handicap vanaf 18 tot ongeveer 55 jaar die in grote mate zelfredzaam zijn en zelfstandig met een groep onbekenden op vakantie kunnen. Er is beperkt plaats voor gasten die op langere afstanden een rolstoel gebruiken. Ook voor deze deelnemers geldt dat men grotendeels zelfredzaam moet zijn en in een gewoon personenbusje vervoerd moet kunnen worden. Het aantal gasten is maximaal 14 per vakantie.

2.    Aanmelding

2.1 Reservering en aanmelding voor een vakantie

De aanmelding van een deelnemer is definitief wanneer de inschrijving, ondertekend door de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger, is goedgekeurd en verwerkt door Stichting Bosjuweel en ten minste de eerste aanbetaling van de totale reissom op het rekeningnummer van Stichting Bosjuweel is overgemaakt onder vermelding van het notanummer. Deze (aan-)betaling kan pas worden overgemaakt na ontvangst van de nota. Met het ondertekenen van de inschrijving verklaart de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer akkoord te zijn met de Algemene Reisvoorwaarden van Stichting Bosjuweel.

2.2 Volledigheid inschrijfformulier

Het is van groot belang dat de inschrijving volledig en naar waarheid wordt ingevuld en wordt ondertekend door een begeleider of wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer. Alleen op deze wijze is het mogelijk de juiste begeleiding te bieden en een goede vakantie voor de deelnemer te garanderen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname.

2.3 Bevestiging van deelname en betaling van de reissom

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt Stichting Bosjuweel binnen twee weken een reserveringsbevestiging en een nota naar het opgegeven adres van de deelnemer. De eerste aanbetaling van tenminste € 300,- dient binnen 21 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer van Stichting Bosjuweel te zijn bijgeschreven. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de vakantie op het rekeningnummer van Stichting Bosjuweel te zijn bijgeschreven.

2.4 Laatste bericht voor vertrek

Uiterlijk 4 weken voor vertrek ontvangt de deelnemer op zijn of haar woonadres een brief van Stichting Bosjuweel met gegevens over tijd en plaats van aankomst en vertrek, alsook een telefoonnummer voor de achterblijvers. Tevens vermeldt deze brief een paklijst met advies over mee te nemen kleding, geld en overige aandachtspunten met betrekking tot de vakantie. Specifieke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, rollator e.d. worden niet op de paklijst vernoemd, maar dienen door een vakantiegast zelf meegenomen te worden naar de vakantie.

2.5 Kortingsregeling

Als een deelnemer al eerder met Bosjuweel mee is geweest bestaat er de mogelijkheid 10% korting te krijgen op de reissom van de vakantie 2015. Deze kan worden aangevraagd wanneer de bij Bosjuweel bekende vakantiegast een nieuwe vakantiegast aandraagt. Dit kan schriftelijk of per email d.m.v. het doorgeven van naam, telefoonnummer en emailadres van de nieuwe vakantiegast. Vervolgens dient het thuisfront van de nieuwe vakantiegast de normale inschrijfprocedure te doorlopen en een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voorzien van bijlagen per post naar Bosjuweel te sturen. De korting wordt verrekend indien de nieuwe vakantiegast geschikt is gebleken en officieel staat ingeschreven voor een Bosjuweelvakantie in 2015.

3.    Verzekering & Annulering

3.1 Reisverzekering

Een reisverzekering is niet bij de reissom inbegrepen. Deze kan bij elke verzekeringsagent worden afgesloten. Stichting Bosjuweel stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de deelnemer.

3.2 Annulering

Annulering dient schriftelijk of per email plaats te vinden aan het adres van Stichting Bosjuweel. Zonder schriftelijke bevestiging van annulering verplicht Stichting Bosjuweel zich in geen geval tot terugbetalen van enig deel van de reissom. Als er minder dan 2 weken voor aanvang van de vakantie door de deelnemer wordt geannuleerd, dient Stichting Bosjuweel ook telefonisch hiervan op de hoogte te worden gebracht, zodat de nodige maatregelen met betrekking tot de vakantie getroffen kunnen worden. Annuleren van de vakantie kan geschieden als er sprake is van

– overlijden, onverwacht ernstige ziekte of onverwacht ernstig ongevalsletsel van de deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van deelnemer

– materiële beschadiging van eigendom of woning van de deelnemer waardoor zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk is.

3.3 Annuleringsregeling

Stichting Bosjuweel heeft een eigen annuleringsregeling. De kosten hiervoor bedragen € 55,-. De kosten van de annuleringsregeling zijn niet bij de reissom inbegrepen en worden niet vergoed in geval van annulering. Deelnemers zijn niet verplicht van de annuleringsregeling gebruik te maken. Aanmelding voor de annuleringsregeling geschiedt automatisch middels het (aan-)betalen van € 55,-. Afmelding voor de annuleringsregeling geschiedt door het opsturen van het daarvoor bestemde antwoordstrookje of het versturen van een email met de vraag om afmelding aan het adres van Bosjuweel. Uitkering wordt verleend naar rato van ongenoten verblijfsdagen. Bij het niet nakomen van de in 5.4 genoemde verplichting om Stichting Bosjuweel op de hoogte te brengen van tussentijds opgetreden veranderingen in de gesteldheid van de deelnemer, vervalt de mogelijkheid tot aanspraak op annuleringsregeling.

3.4 Annulering door deelnemer die geen gebruik maakt van de annuleringsregeling

Als een deelnemer geen gebruik maakt van de annuleringsregeling van Stichting Bosjuweel, kan een vakantie met restitutie geannuleerd worden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het tijdstip waarop geannuleerd wordt. De datum van het poststempel geldt als annuleringsdatum. De kosten bij annulering bedragen:

– tot 10 weken voor de vakantie:    25% van de totale reissom

– tot 4 weken voor de vakantie:    75% van de totale reissom

– tot 2 weken voor de vakantie:    100% van de totale reissom

Bij het niet nakomen van de in 5.4 genoemde verplichting om Stichting Bosjuweel op de hoogte te brengen van tussentijds opgetreden veranderingen in de gesteldheid van de deelnemer, vervalt de mogelijkheid tot aanspraak op restitutie.

3.5 Annulering van de vakantie door Stichting Bosjuweel

Stichting Bosjuweel behoudt zich het recht voor een vakantie geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende deelnemers tot uiterlijk 4 weken voor vertrek. In dit geval neemt Stichting Bosjuweel contact op met de deelnemer en diens begeleider/wettelijk vertegenwoordiger om in overleg te bekijken of er een andere vakantie is waar de deelnemer zich voor zou willen inschrijven. Zo ja, dan kan de oorspronkelijke vakantie zonder bijkomende kosten omgeboekt worden in een nieuw gekozen vakantie. Is dit niet het geval, of is er geen plaats meer op de vakantie van tweede keuze, dan heeft de deelnemer recht op restitutie van de totale reissom, voor zover reeds betaald.

4.    Wijzigingen

4.1 Wijzigingen ten opzichte van de aangeboden vakanties in de brochure

Door vroegtijdige publicatie van het vakantieprogramma is het mogelijk dat er wijzigingen optreden in het programma en/of de accommodatie. Bij ingrijpende wijzigingen, zoals een volledig afwijkend activiteitenprogramma, accommodatie of bestemming die wezenlijk verschilt van dat wat in de folder is aangeboden, neemt Stichting Bosjuweel voor aanvang van de vakantie contact op met de deelnemer en heeft de deelnemer het recht om zich zonder verdere kosten voor een andere vakantie aan te melden dan wel te annuleren.

4.2 Wijzigingen in het programma gedurende een vakantie

Het kan voorkomen dat gedurende een vakantie kleine aanpassingen worden gedaan met betrekking tot het oorspronkelijke programma door bijvoorbeeld weersomstandigheden, de aard van de groep deelnemers en onverwachte veranderingen in mogelijkheden ter plaatse. In dit geval zal altijd naar een passend alternatief gezocht worden.

5.    Verplichtingen en aansprakelijkheid

5.1 Verplichtingen Stichting Bosjuweel

Stichting Bosjuweel verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de vakantie en het programma, ongeacht of de uitvoerder Stichting Bosjuweel of een in opdracht van Stichting Bosjuweel handelende organisatie betreft.

5.2 Uitsluiting aansprakelijkheid van Stichting Bosjuweel

– Stichting Bosjuweel is niet aansprakelijk voor schade of tekortkoming in de uitvoering van de vakantie als deze te wijten is aan een tekortkoming van de deelnemer of diens begeleider of wettelijk vertegenwoordiger.

– Stichting Bosjuweel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor begeleiding en zorg tijdens de reis van- en naar de vakantie. – Stichting Bosjuweel is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van voorbehouden handelingen, zoals genoemd in de wet BIG. Deze voorbehouden handelingen worden zelfstandig uitgevoerd door de deelnemer of door een bevoegde derde persoon, zoals een thuisverzorgende. De organisatie en kosten van thuiszorg zijn niet de verantwoordelijkheid van Stichting Bosjuweel.

– Stichting Bosjuweel is niet aansprakelijk voor eventuele druk- of zetfouten in de brochure.

5.3 Verplichtingen deelnemer

De begeleider of wettelijk vertegenwoordiger dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen en zelf te ondertekenen. Bij twijfel over geschiktheid van de gekozen vakantie voor de deelnemer, dient de begeleider of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met de co6rdinator van Stichting Bosjuweel. De deelnemer verplicht zich verder aanwijzingen van Stichting Bosjuweel en van diens begeleiders strikt na te komen. De kosten van eventuele schade of letsel ontstaan aan bezittingen van derden of aan personen veroorzaakt door de deelnemer, worden op de deelnemer verhaald.

5.4 Wijziging van medicatie, lichamelijke – en/of geestelijke gesteldheid

Na het moment van inschrijving verplichten de deelnemer en diens begeleider of wettelijk vertegenwoordiger zich om Stichting Bosjuweel direct op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de deelnemer, voor wat betreft geestelijke of lichamelijke gesteldheid, medicijngebruik en dergelijke. Deze wijzigingen dienen schriftelijk of per email te worden gedaan aan het adres van Stichting Bosjuweel.

6.    Klachten

6.1 Klachten tijdens vakantie

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van vakantie of begeleiding moet zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken begeleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de vakantie, moet deze worden gemeld bij de co6rdinator van Bosjuweel Creatieve Vakanties.

6.2 Klachtenmelding

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost of later wordt geconstateerd, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk worden ingediend bij Bosjuweel Creatieve Vakanties door middel van een klachtenformulier. Deze kunt u bij Bosjuweel opvragen via info@bosjuweelvakanties.nl

6.3 Rechten

Op alle geschillen tussen Bosjuweel Creatieve Vakanties en de vakantiegast is Nederlands recht van toepassing.

7.    Beeldmateriaal

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren deelnemer en diens begeleider of wettelijk vertegenwoordiger ermee akkoord te gaan dat beeldmateriaal van de deelnemer, gemaakt tijdens de vakantie, gepubliceerd kan worden in promotiemateriaal. Indien dit niet gewenst is verzoeken wij dit schriftelijk of per email te melden aan Stichting Bosjuweel. Stichting Bosjuweel is niet verantwoordelijk voor het openbaar maken en/of verspreiden van beeldmateriaal gemaakt tijdens een vakantie door deelnemers of derden.

8.    Uitsluiting van deelname

Stichting Bosjuweel behoudt zich het recht voor personen die zich voor één of meerdere vakanties hebben aangemeld met opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan betreffende vakantie(-s). Wanneer tijdens een vakantie blijkt dat gedrag van een deelnemer een goed verloop van de vakantie voor hem/haar zelf en andere deelnemers en/of begeleiders in de weg staat, behoudt Stichting Bosjuweel zich het recht voor om in overleg met de deelnemer en diens begeleider of wettelijk vertegenwoordiger, de deelnemer van verdere voortzetting van de vakantie uit te sluiten. Restitutie van de reissom door Stichting Bosjuweel is in deze gevallen uitgesloten. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer.